Què és web d’AQUA SPORT CLUB?

És la web corporativa i la tenda en Internet de AQUA SPORT CLUB. En www.aquasportclubs.com podràs comprar l’oferta que es mostri a cada moment, amb subjecció a les condicions indicades a continuació. T’oferim un ampli i variat assortit de productes amb la garantia i compromís que AQUA  adquireix amb tu.

Què haig de fer si tinc qualsevol dubte?

La teva opinió és fonamental per AQUA. Si tens qualsevol suggeriment, dubte o comentari, parla amb nosaltres.
Escriu-nos des de www.aquasportclubs.com o truca’ns al 902 367 510.
Tenim un Servei Directe d’Atenció al Client a la teva disposició de Dilluns a Diumenge de 9 a 21 hores.

2.- TITULARITAT DE LA WEB AQUA.

Gimnàs Sama SL (d’ara endavant, també i indiferentment AQUA), companyia mercantil amb domicili social en C/ Solicrup, Nº 10 Vilanova i la Geltrú, constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona i amb C.I.F. nº B-60601465, és la titular del portal www.aquasportclubs.com (d’ara endavant AQUA ) posant-la a la disposició dels clients de AQUA, amb la finalitat de proporcionar un servei consistent que el client pugui adquirir productes oferts per aquesta societat a través d’Internet, mitjançant el denominat AQUA, incloent el seu transport directe al domicili que a aquest efecte s’indiqui.

3.- CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

Les presents Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre AQUA   i els usuaris o clients que contractin els productes oferts per aquesta societat a través de la seva aquasportclubs.com
Les mateixes han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria i concretament, d’acord amb l’establert en els següents textos legals: Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998. Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista. Llei 59/2003 de 19 de Desembre sobre Signatura Electrònica.

Aquestes Condicions Generals de Compra han de complementar-se amb les Condicions Generals d’ús i navegació fixades per a la pàgina Web aquasportclubs.com, així com per qualssevol altres Condicions Particulars o específiques de contractació que poguesin establir-se en cada cas.
Tant la navegació com l’adquisició de qualsevol dels productes del aquasport.club suposa l’acceptació com a usuari, sense reserva de cap classe, de totes i cadascuna de les subsegüents Condicions Generals de Contractació així com, si escau, de les Condicions Particulars o específiques.
AQUA podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals de Contractació així com les Condicions Particulars que si escau s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la pròpia WEB de aquasportclubs.com a fi que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

4.-. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ.

AQUA  informa que el procés de compra dels productes oferts en el seu aquasport.club es pot accedir a través del link que s’inclou a la pàgina principal o d’inici de la present WEB.
L’usuari declara conèixer i acceptar igualment les Condicions Generals de Contractació que seguidament es recullen així com qualssevol unes altres de caràcter particular o específic que poguessin establir-se de cara a l’adquisició de determinats productes del aquasportclubs.com i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació.
Una vegada efectuada la compra l’usuari visualitzarà l’ok de la seva comanda per mitjà d’un “pantallazo” com a confirmació de la contractació efectuada.
La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

5.- REGISTRE DE L’USUARI.

La formalització de qualsevol relació comercial amb i- AQUA a través de la present WEB requereix el previ registre del client o usuari.
Per tant, el client que ho desitgi podrà registrar-se emplenant els camps situats a la pàgina d’inici de la present WEB. A partir d’aquest moment, l’usuari esdevindrà client de teashop.eu podent accedir a quants serveis s’ofereixen en el mateix.

AQUA es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya i, per tant, l’accés a aquesta WEB d’aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb AQUA.

6.- FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA.

6.1.- PRODUCTES OFERTS. INDICACIÓ DE PREUS.

AQUA  mostrarà a cada moment els productes a la venda juntament amb les seves característiques pròpies i el seu preu. AQUA es reserva el dret a decidir a cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris o clients a través de AQUA. D’aquesta manera, AQUA  podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos en el mateix els quals es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix AQUA  es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en AQUA .

6.2.- INDICACIÓ DE PREUS DELS PRODUCTES.

El preu de cada producte apareixerà en pantalla. Els preus en pantalla vindran indicats en Euros i inclouen el corresponent IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos aplicable. Els preus indicats en pantalla seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic.

6.3.- COMPRA MÍNIMA.

A AQUA no existeix una compra mínima.

6.4.- DISPONIBILITAT.

La disponibilitat de cada producte dependrà de la demanda dels clients. Per aquest motiu, el client podrà optar –si escau- en el moment de fer la compra entre diversos productes substitutius a l’inicialment triat i la disponibilitat del qual es trobi esgotada.

6.5.- QUOTA DE PREPARACIÓ I DESPLAÇAMENT.

No hi ha despeses en concepte de manipulat, embalatge, conservació, transport i lliurament de la comanda ja que es tracta de productes virtuals (serveis)

6.6.- SEGUIMENT DE LA COMANDA.

El client podrà conèixer a cada moment l’estat de la seva comanda.
Per a això, AQUA  posa a la seva disposició un Telèfon d’Atenció al Client, 902 367 510.

6.7.- HORARIS DE LES COMANDES.

La comanda serà realitzada al centre AQUA i per tant es regirà per l’horari de dit centre.

7.- PAGAMENT DE LA COMPRAVENDA.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant mitjançant targeta de crèdit, amb targeta de dèbit o de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s’assenyalin en pantalla. Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Tipus de targeta; b) Nombre de targeta; c) Data de caducitat o bé d) Així com qualsevol altra que s’exigeixi en pantalla.

Com a sistema de pagament electrònic, AQUA  té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats per garantir la màxima seguretat dels mateixos. Així mateix AQUA manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins a transcorregut el període de desistiment.

8.- DEVOLUCIONS.

L’Usuari/Comprador disposarà d’un termini de set (7) dies naturals per resoldre la compravenda, sempre que la pròpia naturalesa del ben adquirit ho permeti. El termini de set dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel Comprador dels béns comprats. En tot cas, s’entendrà que el Comprador ha conegut el dret de desistiment des de l’entrada en la Web AQUA, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què efectuï la comanda.

Les devolucions de les comandes hauran de tramitar-se a través del Servei d’Atenció al Client o escrivint a través del formulari aquasport.club amb la finalitat d’instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili. AQUA  retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, descomptant la despesa de recollida estipulat en la WEB en un termini no superior a trenta dies, una vegada verificat el restat de la mercaderia. No es retornaran les despeses d’enviament de les comandes. No obstant, tot l’exposat anteriorment, queda exclòs el dret de desistiment i/o resolució en aquells casos en els quals, per la pròpia naturalesa dels béns objecto d’adquisició, sigui impossible dur-la a terme. En aquest sentit, no s’atendran devolucions d’articles d’alimentació ni articles venuts com a oportunitats.

9.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Gimnas Sama, SL a través del seu Web aquasport.club o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de Gimnas Sama, SL pot sol·licitar a l’Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Gimnas Sama, SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats, així com a realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l’objecte d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions promocionals, a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), als quals així ho desitgi i no manifest el contrari, sobre novetats, productes, serveis i ofertes especials dels establiments/punts de venda de AQUA

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Gimnas Sama SL, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Gimnas Sama SL utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per informar-li d’ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per al mateix.

Qualsevol Usuari registrat pugues en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats a la Web AQUA mitjançant comunicació escrita dirigida a Gimnas Sama SL, carrer Solicrup, 10 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: aqua@aquasportclubs.com

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR.

Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre AQUA  i l’usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, AQUA i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d’Espanya.

Centre de preferències de privadesa

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other